آموزش کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن

۱۰ دقیقه پیش
آگهی دهنده : حسینی
اطلاعات تماس
محل : تهرانپارس
توضیحات

آموزشمبتدیتاتخصصکاشتناخن

آموزششامل

مانیکوربهدوروش

پدیکوربهدوروش

شناختابزار

طرزصحیحتیپچسباندنومحوخطتیپ

سوهانکشیاصولی

انواعحالتهایناخن

کاشتمادر

کاشتنمازی

کاشتباقلم

کاشتباقالب

کاشتبافرمر

بیبیبومر 

ترمیم

کاشتاستندگلس 

کاشتفرنچدائم

گلاشیر

فولگلس

گریمناخن

یونیکورن

زدنکروم

چسباندنلنز

ژلیش 

ریموکاشتبهدوروش

بدوناحتیاجبهموادبرایآموزش

۶جلسهدوساعته۲جلسهرفعاشکالرایگان

پشتیبانینامحدود 

هزینهآموزشفقط۱میلیونبرایمدتمحدود

زیرنظرمربیبادهسالسابقهکار

**بامدرکفنیوحرفهای**

عنوان نظر
نظر شما